top of page

Wettelijke info

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

1. Aangeboden producten en diensten

1.1. Informatie over het begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt verzekeringsbemiddelingsdiensten aan. Dat wil zeggen dat we advies geven over verzekeringsovereenkomsten, verzekeringsovereenkomsten aanbieden en voorstellen, voorbereidend werk verrichten tot het sluiten van of het effectief sluiten van verzekeringsovereenkomsten, alsook het assisteren bij het beheer en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomsten.
Basisinformatie over de door ons aangeboden producten en diensten, kan u vinden op deze website. Ons verzekeringsaanbod voor particulieren bestaat uit brand, auto, familiale, pensioen, hospitalisatie, reizen en overlijden. We bieden ook pensioensparen, lange termijnsparen en successieplanning aan. Ook voor professionelen bieden we een waaier van verzekeringen aan. Voor uw bedrijf gaat dit over brand, bedrijfsschade, machines, personeel, voertuigen, alle risico informatica en kredietverzekering. De aansprakelijkheid van het bedrijf kan ook ter sprake komen. Daarvoor hebben we BA uitbating, productaansprakelijkheid, ABR, objectieve aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid die een oplossing kunnen bieden. Voor u, de bedrijfsleider, hebben we een ongevallenverzekering, gewaarborgd inkomen, reisverzekering, hospitalisatie, IPT, VAPZ en bestuurdersaansprakelijkheid.

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen 
2: Ziekte
3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
4: Casco rollend spoorwegmaterieel
5: Luchtvaartuigcasco
6: Casco zee- en binnenschepen
7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen
8: Brand en natuurevenementen
9: Andere schade aan goederen
10: BA motorrijtuigen
11: BA luchtvaartuigen
12: BA zee- en binnenschepen
13: Algemene BA
14: Krediet
15: Borgtocht
16: Diverse geldelijke verliezen
17: Rechtsbijstand
18: Hulpverlening
21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen 
22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen
23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
26: Kapitalisatieverrichtingen
27: Beheer van collectieve pensioenfondsen


1.3. Polisvoorwaarden

De algemene voorwaarden per tak en per maatschappij zijn beschikbaar op aanvraag

 

2. Informatie over ons belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

2.1. Wetgevend kader

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID–gedragsregels” die van kracht zijn vanaf 30 april 2014. Deze regels worden bepaald in de wet van 30 juli 2013 die voorziet in de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten. Tevens is ons kantoor onderworpen aan het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en het KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.
Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van onze verzekeringsbemiddelingsdiensten.
De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Ons kantoor zet zich op een loyale, billijke en professionele manier in voor de belangen van de klant bij het verlenen van onze verzekeringsbemiddelingsdiensten. Hiermee eerbiedigen we de MiFID-grondwet.

2.2. Belangenconflicten

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid, hebben we mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Er kunnen zich belangenconflicten voordoen wanneer er:

 • Een conflict rijst tussen de belangen van ons kantoor (en haar verbonden personen) en de belangen van een klant.

 • Een conflict rijst tussen de belangen van meerdere klanten van ons kantoor onderling.

 • Ons beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar groepsstructuur. 

 • Voor de toepassing van het belangenconflictbeleid hebben we een classificatie opgesteld met de beoogde belangenconflicten die kunnen voorvallen:

 • Potentiële belangenconflicten die eventueel kunnen ontstaan, identificeerbaar en te beheren zijn.

 • De niet te beheren potentiële belangenconflicten die kunnen ontstaan, identificeerbaar zijn maar naar alle waarschijnlijkheid niet zullen kunnen beheerd worden.

 • De vastgestelde belangenconflicten, die niet vooraf werden geïdentificeerd maar zich waarschijnlijk wel kunnen voordoen ondanks alle preventiemaatregelen.

 • De vastgestelde belangenconflicten die zich hebben voorgedaan ondanks de preventiemaatregelen.

Beheer van belangenconflicten

Ons kantoor heeft een beleid opgesteld om te vermijden dat belangenconflicten in de zin van de MiFID-wetgeving de belangen van de klanten schaden. Om dit beleid te kaderen, zetten we de verplichtingen op een rijtje.

 • Potentiële belangenconflicten die door de wetgeving beoogd zijn identificeren.

 • Maatregelen uitwerken om potentiële belangenconflicten te vermijden, alsook om de procedures voor het beheer van conflicten die zich ondanks alles voordoen te vermijden.

 • Aan de klanten melden welke belangenconflicten onmogelijk te voorkomen of te beheren zijn.

 • Zorgen voor voldoende opleiding voor de medewerkers van het kantoor, in het kader van deze MiFID-wetgeving alsook in het kader van de aangeboden producten en diensten.

 • Alle vastgestelde belangenconflicten nauwkeurig omschrijven, bekendmaken en registreren.

Identificatie potentiële belangenconflicten

Om de potentiële belangenconflicten te identificeren, hebben we de mogelijke situaties in kaart gebracht waarin er een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van onze klant worden geschaad. Mogelijke belangenconflicten zijn situaties:

 • Waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de klant.

 • Waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie dan het belang van de klant.

 • Met een financiële drijfveer voor ons kantoor om belangen van een andere klant of groep klanten te laten voorgaan ten opzichte van die van de betrokken klant.

 • Waarbij de belangen van meerdere klanten met elkaar in conflict komen bij de afhandeling van schadedossiers.

 • Waarbij ons kantoor dezelfde activiteit als de klant uitoefent.

 • Waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de klant voor de geleverde verzekeringsbemiddelingsdiensten, en dit in een andere vorm dan de commissie of de kosten die normaal voor deze dienst worden toegepast.

 • Waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% in stemrechten of van het kapitaal van een  verzekeringsonderneming(en) bezit.

 • Waarbij een verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor bezit.   

 • eigen aan ons kantoor door cumul met de activiteiten van onze bankagenten en/of vastgoedmakelaars.

 • Registratie belangenconflicten

 

Om een overzicht te bewaren van deze mogelijke belangenconflicten, houdt ons kantoor een register bij. Dit register bevat een lijst van belangenconflicten die zich hebben voorgedaan of zich kunnen voordoen en die een reëel risico met zich meebrengen dat de belangen van één of meerdere klanten worden geschaad. Indien er zich een nieuw belangenconflict voordoet, zal dit aanleiding geven tot een update van het register.

2.3. Maatregelen van het kantoor

Om de negatieve impact van eventuele belangenconflicten op de klant te voorkomen, te beperken of te beheren, neemt ons kantoor heel wat maatregelen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat het belang van de klant primeert. Centraal bestaan ze uit de identificatie van de potentiële belangenconflicten – zoals eerder vermeld – en een geschikte opleiding en communicatie naar de betrokken medewerkers inzake de belangenconflicten en het belangenconflictenbeleid.

De andere maatregelen die ons kantoor neemt, zijn onder meer:

 • Een interne instructienota waarin staat beschreven hoe de medewerkers van ons kantoor moeten handelen om mogelijke belangenconflicten te vermijden.

 • Een aangepast verloningsbeleid.

 • Een beleid dat erop toeziet dat de verantwoordelijken voor de dienstverlening enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om die kenmerken aan de klanten toe te lichten.

 • Een beleid dat aan ons kantoor het recht geeft om – in geval van een specifiek belangenconflict en bij gebrek aan een bevredigende oplossing ervoor ter bescherming van de belangen van de betrokken klant – het gevraagde product of de dienst niet te leveren aan die klant.

 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen.

 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze medewerkers verstrekken aan de klanten correct, duidelijk en niet misleidend is.

 

Indien noodzakelijk zullen deze maatregelen alsook het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

2.4. Procedure en transparantie

De procedure in ons kantoor inzake de identificatie van belangenconflicten en de mogelijkheid om dienstverlening te geven aan onze klanten, kan als volgt worden toegelicht.
In het geval er bij onze verzekeringsbemiddelingsdiensten een mogelijk belangenconflict wordt geïdentificeerd , moet worden nagegaan of de MiFID-grondwet kan worden nageleefd. Indien dat niet het geval is, zijn wij gebonden om geen dienstverlening aan onze klanten te geven. Indien deze grondwet wel kan worden nageleefd en beheersmaatregelen volstaan voor de geïdentificeerde  belangenconflicten, dan kunnen wij aan onze klanten dienstverlening geven. Wanneer in een concrete situatie beheersmaatregelen echter niet volstaan en onvoldoende garantie zouden kunnen bieden om de belangen van de klanten te vrijwaren, zijn wij gebonden om specifieke transparantie te geven aan onze klanten. Dat kan dan wel gevolgd worden door dienstverlening.
De specifieke transparantie bestaat eruit dat u, als betrokken klant, duidelijk zal geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u aan de hand van die informatie een weloverwogen beslissing kan nemen. Die informatie zal aan u worden meegedeeld vóór de levering van het product of vóór de uitoefening van de dienst waaraan het specifieke belangenconflict is verbonden.

De procedure van kennisgeving aan de klant van niet te beheren belangenconflicten, moet een uitzondering zijn. Alsook mag deze procedure geen vervanging zijn voor de uitwerking van beheersmaatregelen van belangenconflicten zoals hierboven gesteld.

3. Vergoeding

Voor onze verzekeringsbemiddelingsdiensten ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsmaatschappijen. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsmaatschappij of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Deze vergoedingen zijn noodzakelijk om onze opdrachten als makelaar uit te voeren, namelijk:

 • Vóór het afsluiten van het contract (marktonderzoek, opleiding,…)

 • Om met de verzekeringsmaatschappijen polissen te onderhandelen die passen bij uw behoeften

 • Na het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst, de nazorg leveren aan onze klant (opvolging van de behoeften, schade regelen in voorkomend geval, klant verdedigen tegenover de verzekeringsmaatschappij, briefwisseling,…)

In het andere geval ontvangen wij voor onze verzekeringsbemiddelingsdiensten een vergoeding van u als klant, die u rechtstreeks aan ons betaalt. Het kan gaan over een distributievergoeding, een vergoeding voor advies, enzoverder.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met ons kantoor of kan u de klantenzone van onze website consulteren.

*De AssurMiFID-gedragsregels worden bepaald door de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van  financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

 

Toezicht sector en klachtenbehandeling

De FSMA is de toezichthoudende overheidsinstantie. Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

FSMA-nummer 023.626 A

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35.

Tel. 02 547 58 71 - fax 02 547 59 75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as.

bottom of page